Bộ hơi 6d22 máy cơ d6ac

Bộ hơi xe tải xe đầu kéo hyundai hd270 hd700 hd320