281617C100 ống gió vào tu bô

281617C100 ống cao su từ bầu bô e vào tu bô 281617C500 xe tải hyundai 14 tấn, ống ruột gà tubo xe tải 15 tấn hd270, 19 tấn

281617C100 ống gió vào tu bô 281617C100 ống cao su từ bầu bô e vào tu bô 281617C500 xe tải hyundai 14 tấn, ống ruột gà tubo xe tải 15 tấn hd270, 19 tấn