Gioăng mặt máy d6ac doăng mặt máy d22

5

Sử dụng:
– Hyundai 14 tấn HD260
– Hyundai 15 tấn HD270
– Hyundai 19 tấn HD320
– Hyundai 20 tấn HD360
– Hyundai đầu kéo HD700

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan