Mật khẩu nên có tối thiểu 10 ký tự, bao gồm cả chữ HOA, chữ thường, số và ký tự đặc biệt như ! " ? $ % ^ & * ) . ' xen lẫn vào nhau.